Evropski savjet, gotovo je izvjesno donijeće odluku o otvaranju pregovora BiH sa Evropskom unijom, međutim do samih pregovora doći će tek onda nakon što BiH ispuni svih 14 priorieta koje je pred nju još ranije stavila Evropska unija.

Inače, rješavanje 14 prioriteta bilo je i uslov za otvaranje pregovora, ali s obzirom na napredak koji je BiH postigla na putu ka EU, dobiće zeleno svjetlo za otvaranje pregovora ali bez konkretnog datuma.

U nastavku, donosimo vam koji su prioriteti stavljeni pred BiH i šta je sve urađeno do sada, odnosno šta je ostalo da se uradi.

 1. Osigurati da se izbori provode u skladu sa europskim standardima tako što će provesti relevantne preporuke OSCE-a/ODIHR-a i Venecijanske komisije, osigurati transparentnost finansiranja političkih stranaka i održati lokalne izbore u Mostaru.

Ovaj prioritet djelimično je ispunjen, i to nametanjem odluka Kristijana Šmita, kojeg Republika Srpska ne priznaje za visokog predstavnika, a koji je izmjenio Izborni zakon BiH. Takođe, 20. 12. 2020. godine održani su i izbori u Mostaru.

 1. Osigurati vidljive rezultate kada je u pitanju funkcionisanje mehanizma koordinacije o pitanjima koja se odnose na EU na svim nivoima, uključujući i pripremu i usvajanje nacionalnog programa za usvajanje acquis-a.

Prioritet nije ispunjen.

 1. Osigurati pravilno funkcionisanje Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje.

Prioritet ispunjen.

 1. Temeljno unaprijediti institucionalni okvir, uključujući i na ustavnom nivou, kako bi se osigurala pravna sigurnost u smislu podjele nadležnosti, garantovala nezavisnost pravosuđa, reformisao Ustavni sud BiH, osiguralo provođenje presude Sejdić Finci itd..

Prioritet samo djelimično ispunjen i to izmjenama Zakona o VSTS-u. Nijedno ozbiljno pitanje, kao što je zakon o Ustavnom sudu BiH, status stranih sudija u Ustavnom sudu BiH te izmjena Ustava BiH i sprovođenje presude “Sejdić Finci”, nije ispunjeno. Ovo je jedno od ključnih pitanja oko kojih se spore političari u Bosni i Hercegovini, i po ovim pitanjima napretka nema već decenijama.

 1. Preduzeti konkretne korake na unapređenju okruženja pogodnog za pomirenje kako bi se prevazišlo naslijeđe rata.

Nejasni parametri na osnovu kojih će se mjeriti uspjeh na ovom polju. Ovaj prioritet jedan od od onih koji su se najmanje spominjali proteklih godina, i gotovo je zaboravljeno od svih. Ovaj prioritet nije ispunjen.

 1. Unaprijediti funkcionisanje pravosuđa kroz usvajanje novih zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću i sudovima BiH u skladu sa evropskim standardima.

Ovaj prioritet samo djelimično je ispunjen usvajanjem izmjena i dopuna Zakona o VSTS-u, međutim ostalo je da se usvoji još zakon o sudovima oko kojeg već mjesecima unazad traju politička prepucavanja. Ovaj zakon pred BiH postavljen je kao uslov za otvaranje pregovora, međutim nije još uvijek ugledao svjetlost dana.

 1. Jačati prevenciju i borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, uključujući i protiv pranja novca i terorizma, prvenstveno putem.

Prioritet se smatra ispunjenim s obzirom da je usvojen Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma

 1. Osigurati efikasnu koordinaciju upravljanja granicama i kapacitetima za upravljanje migracijama na svim nivoima i osigurati funkcinisanje sistema azila.

Prioritet ispunjen, jer je Bosna i Hercegovina otvorila pregovore sa FRONTEX-om.

 1. Jačati zaštitu prava svih građana, posebno osiguravanjem provedbe zakona o nediskriminaciji i o rodnoj ravnopravnosti.

Prioritet djelimično ispunjen usvajanjem izmjenama Zakona o ombudsmanu za ljudska prava Bosne i Hercegovine.

 1. Osigurati pravo na život i zabranu mučenja, ukidanje smrtne kazne u Ustavu Republike Srpske i imenovanje nacionalnog mehanizma za prevenciju mučenja i nečovječnog postupanja.

Prioritet djelimično ispunjen. Ustavni sud BiH ukinuo je odredbu Ustava Republike Srpske još 2019. godine, međutim amandman na Ustav Republike Srpske kojim bi smrtna kazna bila izbrisana još nije usvojen.

 1. Osigurati podsticajno okruženje za civilno društvo, posebno poštujući evropske standarde o slobodi udruživanja i slobodi okupljanja.

Prioritet nije ispunjen.

 1. Garantovati slobodu izražavanja i medija i zaštitu novinara, i osiguravanja finansijske održivosti sistema javnih RTV servisa.

Prioritet nije ispunjen.

 1. Unaprijediti zaštitu i inkluziju ranjivih grupa, posebno osoba sa invaliditetom, djece, LGBTI osoba, pripadnika romske zajednice, pritvorenika, migranata i tražilaca azila, kao i raseljenih lica i izbjeglica u cilju zatvaranja Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma.

Prioritet nije ispunjen.

 1. Završiti neophodne korake u reformi javne uprave s ciljem unapređenja sveukupnog funkcionisanja javne uprave osiguravanjem profesionalne i depolitizirane državne službe i koordiniranim pristupom u kreiranju politika u cijeloj državi.

Prioritet djelimično ispunjen. Usvojen je strateški okvir za reformu javne uprave, međuti ništa nije urađeno na depolitizaciji državne službe.